11.09.18
Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 12 września 2018 roku wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1118).

Powyższe powoduje konieczność dokonania zmiany w treści Regulaminu Świadczenia Usług, która polega na usunięciu zdania drugiego zawartego w § 12 pkt 11 i wprowadzeniu nowej, zmienionej treści § 12 pkt 11 Regulaminu Świadczenia Usług:

11) Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Abonent ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Konsumentowi przysługuje ponadto prawo złożenia do Prezesa UKE (www.uke.gov.pl), który jest podmiotem uprawnionym, wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich stosownie do przepisów ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823).

Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji proponowanej zmian, o której mowa powyżej, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej. Przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług do przepisów wymienionych na wstępie. Z tego względu w razie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, Chopin Telewizja Kablowa Sp z o.o. w Wejherowie przysługiwać będzie prawo dochodzenia zwrotu ulgi, o ile została przyznana przy zawarciu Umowy Abonenckiej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.