26.02.21
Wejherowo, dnia 26.02.2021 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2021 roku zmieniona zostanie treść Cennika Usług Telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz treść Cennika Usług Telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych.
Zmiany polegają wyłącznie na dodaniu nowych usług telekomunikacyjnych, a opłaty w odniesieniu do dotychczasowych usług pozostają bez zmian.
Wprowadzony zostanie nowy pakiet (abonament) dot. usługi Internetu światłowodowego - Chopin Net 800 Mb/s. o prędkości 800/40 Mb/s. Rozszerzamy także ofertę usługi Internetu radiowego. Dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy nowe prędkości: 30/6 Mb/s., 20/4 Mb/s., 10/2 Mb/s., natomiast dla klientów biznesowych nowe prędkości: 40/20 Mb/s. i 20/20 Mb/s. Dla klientów indywidualnych Internetu światłowodowego wprowadzona zostaje oferta 24-miesięcznej umowy w miejsce oferta 23-miesięcznej umowy.
Treść zmian wraz z tekstem jednolitym Cennika Usług Telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych znajduje się w odnośniku: https://tkchopin.pl/internet/pliki.html.
Stosownie do treści art. 61 ust. 5(1) Ustawy z dnia 16.07.2004r. - Prawo telekomunikacyjne informujemy, iż w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie do dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie tj. do dnia 31 marca 2021r. Przedmiotowe zmiany dotyczą wyłącznie dodania nowych usług telekomunikacyjnych i z tego względu w razie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w Wejherowie przysługiwać będzie prawo dochodzenia zwrotu ulgi, o ile została przyznana przy zawarciu Umowy Abonenckiej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.